Głównej zawartości

 

Głównym celem działalności PSSE w Mrągowie
jest dążenie do poprawy stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów
oraz minimalizowanie wszelkich zagrożeń zdrowotnych w powiecie mrągowskim.

 
Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Kierownik sekcji: mgr inż. Małgorzata Olszewska

                                                                    pok. 1,2

                                                                    e-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                  Bezpieczeństwo i zdrowie konsumenta jest jednym z ważniejszych celów polityki Państwa w zakresie zdrowia publicznego. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności wymaga szeregu działań podejmowanych w sposób skoordynowany i zintegrowany.

           Do zakresu działania sekcji HŻŻiPU w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zdiorowego, a także warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetykami.

Do zadań sekcji HŻŻiPU należy:

 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego.
 • Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności, a w szczególności:

          -    obecności drobnoustrojów chorobotwórczych,

          -    stosowania substancji dodatkowych i aromatów,

          -    poziomów substancji zanieczyszczających,

          -    pozostałości pestycydów,

          -    warunków napromieniania żywności,

          -    cech organoleptycznych.

 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji kosmetyków i ich obrotu.

 • Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.

 • Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX.

 • Opracowywanie przy współudziale Sekcji Epidemiologii ognisk zatruć pokarmowych.

 • Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunków sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.

 • Wydawanie decyzji w sprawie: zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, zawieszenia zatwierdzenia, cofnięcia zatwierdzenia zakładów zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz wprowadzaniem do obrotu żywności pochodzenia zwierzęcego niepodlegających urzędowej kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej, zlokalizowanych na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie.

 • Prowadzenie rejestru zakładów sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.

 • Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

 • Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

 • Opracowywanie zasadniczych przedsięwzięć i zamierzeń Sekcji oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.

Powyższe zadania realizowane są poprzez:
 • planowanie i organizację nadzoru sanitarnego w zakładach produkcji i obrotu żywnością oraz nadzoru nad warunkami transportu środków spożywczych w zakresie spełnienia wymogów higieniczno-zdrowotnych,
 • zapobieganie produkcji i wprowadzaniu do obrotu: żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków o niewłaściwej jakości zdrowotnej,
 • planowanie i organizację poboru prób do badań laboratoryjnych,
 • orzekanie o jakości zdrowotnej badanej żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
 • współdziałanie z Oddziałem Laboratoryjnym w sposób umożliwiający zespolenie działalności laboratoryjnej z funkcją kontroli  i nadzoru,
 • planowanie i organizację oceny prawidłowości sposobu żywienia wybranych grup ludności i rozwijanie działań zmierzających do racjonalizacji żywienia,
 • organizacja działań i dokonywanie oceny ryzyka w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Informowania RAPEX, w tym Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych RASFF,
 • współudział w dochodzeniach i likwidacji przyczyn zbiorowych zatruć pokarmowych,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków,
 • opracowywanie okresowych ocen i analiz z uwzględnieniem wyników kontroli i badań laboratoryjnych,
 • współpraca z odpowiednimi instytucjami odpowiedzialnymi za warunki zdrowotne żywności, żywienia i przedmiotów użytku.

  


Autor: Ewa Oszmian | Utworzono: 2017-05-09 11:31:12 | Zmodyfikowano: 2020-10-13 12:04:49 | Odsłon: 1039