Głównej zawartości

 
Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotu Użytku 
 
          Bezpieczeństwo i zdrowie konsumenta jest jednym z ważniejszych celów polityki Państwa w zakresie zdrowia publicznego. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności wymaga szeregu działań podejmowanych w sposób skoordynowany i zintegrowany.

           Do zakresu działania sekcji HŻŻiPU w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zdiorowego, a także warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetykami.

Do zadań sekcji HŻŻiPU należy:

 • Urzędowa kontrola materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Pobieranie próbek do badań w ramach nadzoru bieżącego
 • Urzędowa kontrola kosmetyków
 • Kontrola jakości zdrowotnej przywożonej z zagranicy żywności, składników żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Powyższe zadania realizowane są poprzez:
 •  planowanie i organizację nadzoru sanitarnego w zakładach produkcji i obrotu żywnością oraz nadzoru nad warunkami transportu środków spożywczych w zakresie spełnienia wymogów higieniczno-zdrowotnych,
 • zapobieganie produkcji i wprowadzaniu do obrotu: żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków o niewłaściwej jakości zdrowotnej,
 • planowanie i organizację poboru prób do badań laboratoryjnych,
 • orzekanie o jakości zdrowotnej badanej żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
 • współdziałanie z Oddziałem Laboratoryjnym w sposób umożliwiający zespolenie działalności laboratoryjnej z funkcją kontroli  i nadzoru,
 • planowanie i organizację oceny prawidłowości sposobu żywienia wybranych grup ludności i rozwijanie działań zmierzających do racjonalizacji żywienia,
 • organizacja działań i dokonywanie oceny ryzyka w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Informowania RAPEX, w tym Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych RASFF,
 • współudział w dochodzeniach i likwidacji przyczyn zbiorowych zatruć pokarmowych,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków,
 • opracowywanie okresowych ocen i analiz z uwzględnieniem wyników kontroli i badań laboratoryjnych,
 • współpraca z odpowiednimi instytucjami odpowiedzialnymi za warunki zdrowotne żywności, żywienia i przedmiotów użytku.

 


Autor: Ewa Oszmian | Utworzono: 2017-05-09 11:31:12 | Zmodyfikowano: 2017-05-09 11:31:12 | Odsłon: 175