Głównej zawartości

Informacja dla importerów żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością

Import towarów objętych rozporządzeniem krajowym

Środki spożywcze (pochodzenia niezwierzęcego) oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (tzw. „państw trzecich”) przywożone do Rzeczpospolitej Polskiej celem wprowadzania ich do obrotu podlegają granicznej kontroli sanitarnej:

 • na granicy państwa (przejściach granicznych) – przez właściwego Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego;
 • w miejscach przeznaczenia towaru (siedzibie importera lub odbiorcy towarów, składach celnych) – przez właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

Graniczne kontrole sanitarne nie obejmują towarów przywożonych w ilościach wskazujących na ich niehandlowy charakter (np. w celu wykonania badań, w celach reklamy lub na własne potrzeby).

Nie podlega granicznej kontroli sanitarnej:

Żywność oraz materiały i wyroby do kontaktu z żywnością znajdujące się w obrocie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Produkty wprowadzane są do obrotu na terenie kraju Rzeczpospolitej Polskiej na zasadzie swobodnego przepływu towarów. Importer nie ma obowiązku składania wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej, co nie zwalnia go z konieczności posiadania dokumentacji potwierdzającej bezpieczeństwo produktu.

Wykaz towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej znajduje się w załacznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.12.2011r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej.

Środki spożywcze wprowadzane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą być oznakowane w języku polskim.

Tryb postępowania importerów oraz organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

 1. Zgłoszenie towaru – osoba odpowiedzialna za przywóz towarów powiadamia właściwego państwowego granicznego inspektora sanitarnego nie później niż na 48 godzin przed planowanym przywozem, a w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie nie później niż na 24 godziny.
 2. Złożenie wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej – wniosek powinien być sporządzony w 3 egzemplarzach w sposób czytelny i dokładny. Formularze wniosków o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej znajdują się we wzorach dokumentów załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do sprawy.
 3. Przedstawienie dokumentacji (przewozowej i sanitarnej) – niezbędną do dokonania granicznej kontroli sanitarnej dokumentację przedkłada się w języku polskim lub innym języku urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli ze względu na bezpieczeństwo żywności okaże się to niezbędne, właściwy inspektor może zażądać uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentacji przedłożonej w innym języku Unii Europejskiej.
 4. Graniczna kontrola sanitarna – kontrole urzędowe obejmują:
  • kontrolę dokumentacji – systematyczną,
  • kontrolę identyfikacyjną – wyrywkową,
  • kontrolę bezpośrednią – w stosownych przypadkach (oględziny środka transportu, warunki przewozu, oględziny partii produktu, ocena znakowania, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych).
 5. Otrzymanie świadectwa spełnienia wymagań zdrowotnych – w wyniku przeprowadzonej kontroli wydawane jest świadectwo stwierdzające spełnienie przez towar objęty graniczną kontrolą sanitarną wymagań zdrowotnych. W przypadku stwierdzenia, że towary nie spełniają obowiązujących wymagań zdrowotnych, organ podejmuje działania określone w art. 18-21 rozporządzenia nr 882/2004.

 Import towarów objętych rozporządzeniami unijnymi

W odniesieniu do niektórych produktów przywożonych na teren Wspólnoty z państw trzecich obowiązują specjalne wymagania określone w przepisach unijnych.

Importer powiadamia wówczas o planowanej dacie i czasie bezpośredniego przybycia przesyłki do wyznaczonego miejsca wprowadzenia (Designated Piont of Entry – DPE).

Przynajmniej na jeden dzień roboczy przed fizycznym przybyciem przesyłki, importer przedkłada właściwemu organowi część I wspólnotowego dokumentu wejścia (Common Entry Document – CED), określonego w załączniku II do rozporządzenia nr 669/2009 – formularz we wzorach dokumentów załacznik nr 3.

W wyniku granicznej kontroli sanitarnej produktów objętych specjalnymi warunkami wwozu do państw Unii Europejskiej, właściwy państwowy graniczny lub powiatowy inspektor sanitarny wydaje dokument CED zatwierdzający i dopuszczający produkt
do swobodnego obrotu (bez świadectwa spełnienia wymagań zdrowotnych).

Wykaz rozporządzeń wspólnotowych, które obowiązują wprost w całej Unii Europejskiej, określających specjalne warunki wwozu dla niektórych rodzajów żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością znajduje się na stronie internetowej: wstawić link

Produkty niespełniające wymagań prawa żywnościowego nie mogą być wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jako żywność.

Schematu postepowania importerów – załącznik nr 4  


Autor: Ewa Oszmian | Utworzono: 2017-05-09 11:31:12 | Zmodyfikowano: 2018-07-27 09:41:14 | Odsłon: 974