Głównej zawartości

 Skargi i wnioski  dotyczące działalności PSSE mieszkańcy mogą składać

w godzinach urzędowania  725 – 1500 w sekretariacie PSSE pok. Nr 5.


Interesantów w sprawie skarg, wniosków i interwencji w godzinach urzędowania przyjmują:

  • Dyrektor PSSE – Beata Doraczyńska, pok. Nr 6   
  • Z-ca Dyrektora  PSSE i Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej – Ewa Kopaniec, pokój Nr 3, 4
  • Kierownik Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku – Małgorzata Olszewska, p. Nr 2, 3  

Dodatkowo  w sprawach skarg i wniosków przyjmuje  się interesantów w poniedziałki do godz. 15.30 

Skargi  i wnioski dotyczące Dyrektora PSSE, po zarejestrowaniu, przesyłane są do rozpatrzenia Dyrektorowi WSSE w Olsztynie.

Skargi i wnioski dotyczące pracowników PSSE, po zarejestrowaniu, rozpatrywane są  przez Dyrektora PSSE.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub faxu, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski muszą zawierać:

   - Imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego
   - Adres wnoszącego

UWAGA: 

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia  się bez rozpatrzenia.


Autor: Ewa Oszmian | Utworzono: 2017-05-23 08:06:08 | Zmodyfikowano: 2018-09-12 09:35:45 | Odsłon: 758