Głównej zawartości

           Nawiązując do prac Miedzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy przekazujemy komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

            Tym samym Komisja zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego (o działaniu rakotwórczym lub mutagennym).

Komunikat  V

Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130

z dnia   16 stycznia 2019 r.zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE

w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 30 z 31.1.2019 r., s. 112;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0130&from=PL)

Zmiany w załącznikach I i III do dyrektywy 2004/37/WE wprowadzone dyrektywą z 2019 r. są kolejnym krokiem w procesie aktualizacji obowiązujących przepisów odnośnie do czynników rakotwórczych lub mutagennych.
Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla kolejnych 6 szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych:
– trichloroetenu
– 4,4’-metylenodianiliny
– 1-chloro-2,3-epoksypropanu (epichlorohydryny)
– 1,2-dibromoetanu
– 1,2-dichloroetanu
– spalin emitowanych z silników Diesla
oraz na umieszczenie oznakowania „skóra” bez ustalenia wartości wiążącej dla:
– mieszaniny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, zwłaszcza zawierających benzo[a]piren, które są czynnikami rakotwórczymi w rozumieniu niniejszej dyrektywy
– olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika.

 

Komunikat VI

PRACE W TOKU


Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE

w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy – trzecia część

(https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6070-2019-ADD-1/pl/pdf).


Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe propozycje Parlamentu Europejskiego i Rady wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla kolejnych 5 szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych:
– kadmu i jego związków nieorganicznych
– berylu i jego związków nieorganicznych
– kwasu arsenowego i jego soli, a także nieorganicznych związków arsenu
– formaldehydu
– 4,4'-metyleno-bis-(2-chloroaniliny) (MOCA).


Autor: Ewa Oszmian | Utworzono: 2019-07-02 11:01:22 | Zmodyfikowano: 2019-07-02 12:29:35 | Odsłon: 750