Głównej zawartości

 Informacja dotycząca wymogów bezpieczeństwa sanitarnego obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie

Informuje, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1239 z późn. zm.) Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.   

Zarządca, administrator, opiekun obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej takiej jak place zabaw dla dzieci, piaskownice, siłownie plenerowe, parki linowe, skateparki, parkour parki, workout parki, itp. jest na tej podstawie zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z udostępnionych terenów i urządzeń.

W celu ograniczenia ryzyka sanitarnego należy:

  • Zabezpieczyć teren przed dostępem psów, kotów i innych zwierząt (jeśli jest to możliwe);
  • Dokonywać całkowitej wymiany piasku w piaskownicach przed sezonem letnim oraz przynajmniej 2 razy w trakcie trwania sezonu.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Jak często i dlaczego konieczna jest wymiana piasku w piaskownicy. Regulacje prawne” na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego   https://gis.gov.pl/zdrowie/piaskownica-wymagania/

  • Zapewnić i utrzymywać w należytej czystości urządzenia do gromadzenia nieczystości;
  • Zapewnić certyfikat zgodności z obowiązującą normą wszystkim urządzeniom małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej;
  • Umieścić w bezpośrednim sąsiedztwie stosowne regulaminy określające zasady bezpiecznego korzystania z obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscach przeznaczonych do zabaw i rekreacji wraz z danymi zarządcy, któremu można zgłosić wszelkie nieprawidłowości oraz numery alarmowe.

Zastosować właściwe oznaczenia słowne i/lub graficzne dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzeń, zachowania się na terenie rekreacyjnym, w tym o zakazie wprowadzania zwierząt, zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni i urządzeń, palenia tytoniu, spożywania alkoholu.

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-Cov2 w Polsce opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny: https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-przeciwepidemiczne-dla-funkcjonowania-placow-zabaw-zlokalizowanych-na-otwartym-powietrzu-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie 

przypomina,

że zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.)

- art. 61 ust. 1 Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2.

- art. 62 ust.1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego …

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia ….

Ponadto mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej należy regularnie przeprowadzać  wzrokowe (najlepiej jeśli wykonuje ją konserwator lub firma sprzątająca; w praktyce sprząta się plac zabaw, wyrównuje nawierzchnie sypkie sprawdza urządzenia).


Autor: Ewa Oszmian | Utworzono: 2020-07-29 12:26:04 | Zmodyfikowano: 2020-07-30 04:58:25 | Odsłon: 156